"Ara Ara, sayonara !"

Here comes our Lady Shinobu !;;
-
-
Anime; Demon Slayer / Kimetsu No Yaiba
-
Character; Kochou Shinobu
-
Breathing Technique; Insect breathing
-
Level; Hashira / Pillar
Puntos de vista 831
1
Compartir
Transmitir
Informe
Comentario
Emoji
😀 😁 😂 😄 😆 😉 😊 😋 😎 😍 😘 🙂 😐 😏 😣 😯 😪 😫 😌 😜 😒 😔 😖 😤 😭 😱 😳 😵 😠 🤔 🤐 😴 😔 🤑 🤗 👻 💩 🙈 🙉 🙊 💪 👈 👉 👆 👇 🖐 👌 👏 🙏 🤝 👂 👃 👀 👅 👄 💋 💘 💖 💗 💔 💤 💢